VEDTÆGTER FOR ESTHER OG JEP FINKS MINDEFOND FOR ARKITEKTUR OG KUNSTHÅNDVÆRK

§ 1
Fondens navn er: Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk.
Fonden blev stiftet 24. februar 1990 under navnet "Arkitekt Jep Finks Mindefond" af Julie Cæcilie Trier Fink; Cæcilie Trier Fink og Ingeborg Trier Fink. Efter indstilling fra bestyrelsen har Civilretsdirektoratet godkendt en ændring af § 3, som er indarbejdet i disse vedtægter. Efter indstilling fra fondens bestyrelse har Civilretsdirektoratet 28. april 2000 godkendt at fondens navn ændres til: Esther og Jep Finks Mindefond for Arkitektur og Kunsthåndværk.

§ 2
Fondens hjemsted er Aabenraa kommune.

§ 3
Fondens formål er at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål, herunder især at yde støtte til følgende:
A. Personer der er beskæftiget inden for arkitektur og kunsthåndværk.
B. Personer som er under videre uddannelse inden for de under punkt A nævnte områder enten her eller i udlandet, evt. til studierejser.
C. Dækning af eller støtte til udgifter til udstillingsvirksomhed inden for fondens hovedformål.
Støtte uddeles alene efter ansøgning.
Den årlige uddeling af støtte finder sted på arkitekt Jep Finks fødselsdag den 10. april.

§ 4
Fondens formue vil bestå af de midler, som tilfalder fonden i henhold til stifternes testamenter.

§ 5
Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.

§ 6
Fonden skal ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
Som formand indtræder professor
Hans Fink og som næstformand arkitekt m.a.a. Kirstine (Tine) Nørgaard.
Hans Fink og Kirstine (Tine) Nørgaard indtræder som livsvarigt valgte medlemmer af bestyrelsen og begge forpligter sig til at udpege deres efterfølgere, og til at påse, at efterfølgerne har kvalifikationer, der svarer til deres egne kvalifikationer.
De af
Hans Fink og Kirstine (Tine) Nørgaard udpegede efterfølgere fungerer endvidere som suppleanter for dem.
Fondsbestyrelsens tredje medlem, der udpeges af de 2 livsvarigt valgte medlemmer eller deres efterfølgere, skal indtage en toplederpost på en af landets arkitektskoler, kunsthåndværkerskoler eller kunstakademier. Medlemmet udpeges for 5 år og kan ikke genvælges.
Bestyrelsen modtager et rimeligt arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, ligesom fonden betaler medlemmernes omkostninger ved udøvelsen af hvervet.

§ 7
Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 8
Fondens midler skal anbringes efter de regler, der er fastsat om anbringelse af fondes midler.

§ 9
Årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til fondens formål, jfr. § 3.
Såfremt bestyrelsen et år finder, at der ikke har været kvalificerede ansøgere til støtte efter fondens formål, kan bestyrelsen beslutte, at en del af eller eventuelt hele årets overskud henlægges til kapitalen.

§ 10
Fondsbestyrelsen skal afholde møder mindst 2 gange årlig, og det påhviler formanden at indkalde de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer til disse 2 møder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres beslutningsreferat, der underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening tilført referatet. Bestyrelsen skal sørge for at referatet opbevares forsvarligt.
Iøvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 11
Efter indstilling fra bestyrelsen og med justitsministerens samtykke kan fondsmyndigheden tillade at en bestemmelse i vedtægten ændres.

Som vedtaget på bestyrelsesmøde den 10. april, 2000.

Aarhus, den 20. juni, 2000

Hans Fink
Kir
stine (Tine) Nørgaard
Peter Krarup Kjær